GOURDIN,Bitter Melon veya Momordica Charantia L. Olarak tanýnan bitkiden üretilmiþtir. Bitkisel protein özüdür. Diabetes Mellitus ( Tip I ve II ) ‘ a karþý kullanýldýðýnda,  hastanýn genel saðlýðýnda alýnan olumlu sonuç hemen farkedilecektir. Benzerleri içinde hiçbir yan etkisi olmayan, ilk destek üründür.

Gourdin, klasik diyabet ilaçlarýna göre son derece avantajlýdýr.Çünkü bu ilaçlarýn tümü yan etkileri nedeniyle, tekrar endokrinoloji uzmanýna gitmenize neden olurlar.
Gourdin ‘n faydalarý þunlardýr:

   
      
1- Hastanýn kullandýðý insülin le etkileþim yapmaz.- böylece etkileþim sonucu bir bozukluk, rahatsýzlýk söz konusu olmaz. Hatta hastanýn kullanmakta olduðu hiçbir diðer “hipoglisemik” ilaçla etkileþim yapmaz , bu açýdan son derece güvenilirdir.

      
2-Kan þekerini düþürür- Esas olarak, Polipeptid-p, pankreas’ý etkiler, ve pankreas da atýl duran insülini devreye sokarak(aktif hale getirerek), pankreas’ý  çalýþtýrýr. Pankreastaki  Beta hücrelerinin onarýmýný hýzlandýrarak insülin salgýlamayý arttýrýr. Bu nedenle de hastalarýn insülin’e ihtiyaç duymalarý, ya çok düþük düzeye geriler yada tamamen ortadan kalkar.Gourdin tamamiyle, bitkisel bir beslenme desteðidir.

     
3-Koruyucudur- Yan etkisiz ve zararsýz olmasý nedeniyle, kan þekeri arada bir yükseldiði için, Diyabet olmaktan korkanlar, günde sadece bir tablet alarak kan þekerlerini kontrol altýnda tutabilirler. Böylece Hiperglisemi den kurtulmuþ olurlar

     
4-Kollestrol ve Tligliserit’i azaltýr.- Antidiabetik bir ürün olmakla birlikte, ayni zamanda, HDL ve LDL seviyesini kontrol  ederek Trigliserit miktarýný düzenler. Böylece, yüksek tansiyon ve kollestrol problemi olanlar, kan þekerleri dýþýnda, bu sýkýntýlardan da kurtulmuþ olurlar.

     
5- Diyabetik Nöropati- Kan þekeri yüksekliði nedeniyle, sinir harabiyeti olanlarda, eller, ayaklar ve bacaklar da, hissizlik ve uyuþma oluþur. Ayni zamanda, hazýmsýzlýk,aþýrý terleme,
kabýzlýk,mesane enfeksiyonlarý, sersemlik, ve hatta  depresyon þekerin neden olduðu rahatsýzlýklardýr. Gourdin diyabet’i iyileþtirirken, yukarda belirtilen , þeker baðlý rahatsýzlýklarý da  ortadan kaldýracaktýr.  Ayni etki, Diayabetik Retinopati, nedeniyle gözlerde ve eklemler de oluþan yangýlar içinde geçerlidir.

     
6-Daha yüksek iyileþme gücü ve güçlü immün sistem-Diyabetikler de, immün sistemlerindeki bozukluk nedeniyle, yaralarýn ve hastalýklarýn iyileþmesinde gecikme vardýr.Gourdin, immün sistemi güçlendirir, vücuttaki toksinleri atar, ve diüretik özelliði vardýr. Vücudun atýklardan kurtulmasýný saðlayarak, immün sistemi güçlendirir.. Glikoz seviyesini düzenleyeceði için, böbrekler ‘in fonksiyonlarý geliþir.

     
7-Yan etkisi yoktur- Geleneksel “ sulphonylurea  drugs” ilacý, insülin üreten Beta hücrelerine baský yaparak insülin üretimini azaltýr. Gourdin’nýn içerdiði Bittermelon adýndaki bitki, güney Asya ülkelerinde sebze olarak kullanýlýr Bu nedenle eðer bu bitkiye karþý allerjiniz yoksa, Gourdin’ý kullanmak son derece emniyetlidir.

     
8-Ýnsulin’in etkisini arttýrýr - Adalede hücrelerinin insülini alan ögeleri( receptors)  azaldýðýnda, insülin etkisini yitirir. Bu durumda, kandaki glikoz kalýr, ve sonuçta kan þekeri yükselir. Bu duruma,” insülin rezistansý “denir. Vücut’un insülin’e direnmesi nedeniyle, glikoz gerektiði gibi kullanýlamaz. Gourdin bu durumda bile faydalý olacak, bir üründür.
        
Aþaðýda Gordýn'ý deneyen bir kiþinin bize gönderdði e-mesajý  olduðu gibi  aktarýyoruz

Subject: tesekkür
Date: Sun, 26 Dec 2004 09:42:48 +0200
From: "Gungor, Bilge ( TEI )" <Bilge.Gungor@tei.com.tr>   Add to Address Book To: bilgi@kanser-tedavisi.com

Beslenme þeklimi hiç deðiþtirmeden 120 tablet Gourdin kullandým. (Günde 4 tablet )
Kan þekeri   108  den 90
Kollestrol     240  dan 197
Trigliserid   260 dan 179   düþtü.
 
Düzenli spor yapmama ve diyete raðmen daha önce düþürememiþtim.
Kendimi þu anda çok zinde hissediyorum.

BÖYLE BÝR HÝZMET VERDÝÐÝNÝZ ÝÇÝN ÇOK TEÞEKKÜR EDERÝM.

Bunda sonra Gourdin’i nasýl  kullanmam gerekir 

Bir kutuda 120 tablet bulunur. Günde 4 kez 1 tablet, yemeklerden 10 dakika önce alýnýr. Tablet dilin üzerine konur ve eridkçe emilir, 10 dakika sonrada yemek yenir.   kesinlikle günde 4 kez 1 tablet alýnmasý öneriliyor.

      
      
Temini hakkýnda bilgi edinmek  için týklayýn----->>>>
Inçýndekýler
"Tanrý biz kullarýna çaresi olmayan dert vermez" - Paracelsus
Cancer Alternative Healing
Page 18
Site by ~
1 2 3 4 5 5a 5b 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
GOURDIN
1 2 3 4 5 5a 5b 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Прокат игровых консолей в Новосибирске PS 4 700 в сутки город Новосибирск
Прокат игр прокат ps4 - аренда сони плейстейшн в Новосибирске sony dualshock 3 джойстик для ps3 - геймпад ps3 Новосибирск