Doðadan, gözlem ve deney yoluyla geliþtirilen, kökten tedavi edici, Ayurvedik ilaçlar giderek daha yaygýn bir biçimde kullanýlmaktadýr. Aslýnda bunlara ilaç demek yanlýþtýr. “Dosha” larý (beden tipi, vücut sistemi) dengeleyici “bitkisel gýda destekleyicileri” demek daha doðru olacaktýr.
Bunlarýn içinde Amrit Kalash’ýn ayrý bir yeri vardýr. Çünkü bu ürün üzerinde, son yýllarda pek çok bilimsel araþtýrma yapýlmýþ ve tümüde olumlu sonuç vermiþtir.
Amrit Kalash, tarihi ayurvedik reçetelerinde tanýmlanan, yüzlerce beslenme destek ürünü içinde, en eski ve en fazla raðbet gören bir üründür. Binlerce yýl önce geliþtirilerek, beden ve ruh saðlýðýnýn dengelenmesinde kullanýlmýþtýr.
Ayurveda’da Rasayana olarak bilinir. Tarihi tanýmýna sadýk kalýnarak özenle hazýrlanmýþtýr. Hindistan ormanlarýndan toplanan, 48 çeþit þifalý bitki ve  yapýlmýþtýr. Yýlýn belirli aylarýnda ve yine belirli gün ve saatta, konusunda yetiþmiþ kiþilerce toplanýp, belirli oranlarda dikkatle harmanlanmaktadýr. Amrit Kalash, hazýrlanýþýnda, bitkilerin faydalý maddeleri kaybolmamasý için, çok yavaþ piþirilmesi dahil, 250 aþamadan geçmektedir.
Amrit Kalash- Ölümsüzlük kanalý, uzun yaþam sýrrý- olarak Türkçeye tercüme edilmiþtir. Eski Yogiler bunu yiyerek ve sadece süt içerek çok uzun yýllar ve hastalanmadan yaþýyorlarmýþ
Amrit Kalash’ýn bir diðer özelliðide, tüm yaþ gruplarý, beden tipleri, hasta ve saðlýklý insanlar tarafýndan kullanýlabilmesidir.
MA4- Meyva konsantresi- Macun-yada marmelat þeklindedir. MA7 ise þeker ve sade yað içermeyen þeklidir( tatlý almak istemeyenler inin önerilen).
Ayurvedik týpta tanýmlanan en belirgin etkisi, Ojalarý, kalite ve kantite itibariyle arttýrmasýdýr.
Ojalar: sindirim sistemi için gerekli en küçük maddelerdir(Ayurveda).
Bugüne kadar bilinen en güçlü, full spektrum antioksidandýr( her çeþit serbest radikali zararsýz hale getiren).
Allopati ( klasik- yada modern týpta denilen, orthodoks týp) deyimiyle, Amrit Kalash, C vitamini, E vitamini, beta karoten, polifenol, biyofleynot, ve riboflavin açýsýndan zengin bir karýþýmdýr.
Serbest Radikalleri zararsýz hale getirmede, bilinen C ve E vitaminlerinden 1000 (Bin kez) daha güçlüdür.
-Amrit Kalash’ýn ( MA4 , MA5 ve MA7,),Pek çok ilaçtan daha fazla ve yan etkisiz olarak LDL oksidasyonunu  inhibe ettiði, yani büyük ölçüde yavaþlattýðý görülmüþtür.  LDL kalp hastalýðý oluþumunda en fazla etkisi olan, kollestrol türevlerinden biridir.
-Amrit Kalash’ýn salisilik asitle( aspirinle) karþýlaþtýrmalý olarak yapýlan bir araþtýrmada, Aspirine göre kaný sulandýrýcý özelliðinin daha bariz olduðu; yani kanýn pýhtýlaþmasýný saðlayan “trombositlerin” çökmesini engellediði saptanmýþtýr.
-Kalp krizinde çok önemli bir etken olan pýhtý oluþumunu ve damar týkanmasýný(emboli), herhangibir bölgedeki trombüs oluþumu saðlamaktadýr.  Ancak Amrit Kalash bu tehlikeli durumu büyük ölçüde engellemektedir.
-Amrit Kalash mikrosomal lipid peroksidasyonundaki etkileri olumludur.

Ohio Eyalet Üniversitesi Týp Fakültesi’nden Patoloji, Profesörü Dr. Hari Sharma, Amrit Kalash’ýn kansere karþý koruyucu etkisi bulunduðunu, serbest radikalleri temizleyici, yaþlanmanýn biyolojik etkilerini yavaþlatýcý, baðýþýklýk sistemini ciddi olarak güçlendirici, lenfositleri etkili hale getirici, kaný sulandýrýcý trombositlerin pýhtýlaþmasýný önleyici olduðunu ( aspirine göre daha iyi önlediðini) araþtýrmalarla tespit etmiþtir.

-Amrit Kalash MA4, MA5  diye bilinen iki formülden oluþmaktadýr.
-Amrit Kalash MA4: Meyva konsantresi. Marmelat yada macun þeklindedir. Muntazaman sabah akþam olmak üzere günde iki tatlý kaþýðý almak gerekiyor. Bir kavanozu 600 gr 30 günlük kullaným içindir.
Ýçinde:Whole cane sugar,Indian Gallnut, ghee(clarified butter),honey, Indian Gooseberry,Cinnamon, Cardomom,Cyperus, Turmeric, Long Pepper, Sandalwood,Nutgrass,Shoe Flower,Aloeweed,Liquorice, Butterfly Pea,Indian Pennywort, ve 24 çeþit diðer bitki,kök ve meyva özleri bulunmaktadýr[”amla” diye bilenen tropikal bir meyve, bektaþi üzümü, meyan kökü, sandalaðacý, bal, ghee(sade yað),ayçekirdeði, Hint yabani karabiberi, aloe aðacý,Hint mazý fýndýðý, kelebek fasulyesi, fil asmasý ve bunlar gibi, pek çoðu sadece Hindistanda bulunan bitki ve baharatlar vardýr.]
-MA5 bitkisel tablet, Winter Cherry, Liquorice, Milky Yam,Aspagus Adscendens, Indian Gooseberry, Heart-Leaved Moonseed, Indian Asparagus, Indaian Wild peper, Aloewood, Elephant Creeper, Black Musale, Caper Plant, Acacia Arabica özlerinden yapýlmýþtýr.
Þeker almalarý sakýncalý olan kiþiler için, MA7 Tabletleri bulunmaktadýr. Bu tabletler marmelat þeklindeki ürünle
Bal ve sadeyað hariç ayni bileþimdedir.
-MA4/MA7  ve MA5 in birlikte alýnmasý halinde etkisinin daha fazla olacaðý belirtiliyor.
Ben aktif kanser hastalýðýna karþý savaþ verenlerin macun yerine þekersiz tablet MA7 ve MA5’i birlikte almalarýný tavsiye ederim.
MA4 Macun, meyva konsantresi,bir aylýk kullaným için 600 gm
MA5 bitkisel tablet bir aylýk kullaným 30 gm(60 tablet)
MA7 , þeker ve sade yað içermeyen tablet 60gm(60 tablet)
Olmak üzere üç türü bulunmaktadýr
Etkisinin kalýcý olabilmesi için, en az 4-6 ay  süreyle muntazam kullanýlmasý öneriliyor. Ürünü almayý kesmeden bir hafta önce dozu, günde birer  tablet'e indirmek ve ondan sonra kesmek te önerilen diðer bir husus.
    
Temini hakkýnda bilgi edinmek   için týklayýn----->>>
Ýçindekiler
"Tanrý biz kullarýna çaresi olmayan dert vermez" - Paracelsus
Cancer Alternative Healing
Sayfa 24
Site by ~
ürün Sipariþi
AMRIT KALASH
(MA4-MA5-MA7)
Bilinen en güçlü antioksidan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 -25 26 27
Ýçindekiler
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 -25 26 27
Прокат игровых консолей в Новосибирске PS 4 700 в сутки город Новосибирск
Прокат игр прокат ps4 - аренда сони плейстейшн в Новосибирске sony dualshock 3 джойстик для ps3 - геймпад ps3 Новосибирск