Heavy  Detoks uygulamasý sonucunda, yüksek IQ ve daha etkin bir baðýþýklýk sistemi oluþur.
Maalesef Endüstriyel toplumun ürettiði yan ürünler veya atýklar, su, hava, ve yiyeceklerimizin, bünyemize zararý dokunan aðýr metaller ve deðiþik kimyasallarla kirlenmesine neden olmaktadýr. Aðýr metallerin vücutta birikimi, çok ciddi ve deðiþik saðlýk sorunlarýna neden olurlar, örneðin;
kansýzlýk, öðrenme güçlüðü, depresyon, zeka azlýðý, algýlama güçlüðü ve davranýþ deðiþimi, titreme(tremor), gingivitis,yüksek tansiyon, asabiyet, kanser, depresyon, hafýza kaybý, yorgunluk, baþaðrýsý, gout, kronik renal failure, erkekte sperm azalmasý,multipl e sclerozis ve Alzheimer hastalýðý.
Yukardaki belirtilerden biri veya daha fazlasýndan kurtulmak yada uzaðýnda bulunmak isterseniz, bu ürün tam size göre diyebiliriz.
Düþük doz kurþun alýmý, toprak, kurþun bazlý boyalar, egzoz gazlarýndan; cýva, atmosfer ve amalgam diþ dolgularýndan ve deniz ürünlerinden; Kadmiyum ve arsenik, çevre den ve sigara dumanýndan sürekli aldýðýmýz toksik maddelerdir. Diðer bir deyiþle bizler bu yollardan kronik biçimde sürekli zehirleniyoruz. Akut, kurþun, cýva ve arsenik zehirlenmeleri sýk görülmez ancak karþýlaþýldýðýnda, ciddi bir non-toksik tedavi (detoks tedavisi) gereklidir. 

Önerilen doz; günde 1-3 kapsüldür. Ýçinde 45 kapsül bulunur.
Vücuttaki kirlilik oranýna baðlý olarak, 3-6 aylýk bir süre muntazam kullanmak gerekiyor
Aðýr metal toksitesi hakkýnda daha detaylý bilgiyi; sayfa 15 16,17 ve  sayfa 28, 29 da bulabilirsiniz

Bir kapsülde aþaðýdakiler bulunmaktadýr

Serving Size:  1 capsule
Ingredient Amount Per Serving % Daily Value
Vitamin B-1 (Thiamine HCI)  50 mg 3333%
Vitamin B-6 ( Pyridoxal 5' phosphate) 7 mg 350 %
Selenium (MethylSelenocysteine) 100 mcg 143%
Succinic acid (from 100 mg DMSA) 65 mg +
Heavy Detox proprietary base 260 mg +
Heavy Detox Proprietory base contains: Lipolic acid (Alpha lipoic acid & R-lipoic acid) , Turmeric root extract (min 95 % curcuminoids), Trans Resveratrol (polygonom root extract), Quercetin (Dimorphandra mollis seed pod), Milk thistle seed extract (80% silymarin), Rutin (Saphora japonica leaf), Chinese skullcap root ( 95% baicalin ), Holy basil leaf extract, Mangifera indica fruit extract (std to mangiferin ). .
+ Daily Value not established.
Other Ingredients:  Vegetarian capsule. Sodium Lauryl Sulfate-free, Leucine & Silica, vegetable cellulose & Water.
Doðrudan gün ýþýðýndan uzakta, kuru ve serin ortamda saklayýn  TABÝ
ÇOCUKLARIN ERÝÞEMEYECEÐÝ BÝR YER OLMALI.
 
Aðýrlýðý 0.30 lbs
Bir þiþede bulunan 45 Kapsül

Sipariþ vermek için týklayýn>>>>>>
ana sayfa
"Tanrý biz kullarýna çaresi olmayan dert vermez" - Paracelsus
Aternatif Kanser Tedavisi
Sayfa 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28  29
HEAVY   DETOX
AÐIR METAL TOKSÝNLERÝNDEN ARINMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28  29
Прокат игровых консолей в Новосибирске PS 4 700 в сутки город Новосибирск
Прокат игр прокат ps4 - аренда сони плейстейшн в Новосибирске sony dualshock 3 джойстик для ps3 - геймпад ps3 Новосибирск